licycuj.pl

Strona głównaDane firmyKontaktMoje dobro osobisteRODO
Sprawdzomat 6Sprawdzomat 5Dodawomat 6Dodawomat 5

Art. 23 Kodeksu cywilnego:
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Ja – czyli Krzysztof Szczygieł – informuję, że pomysł na to, że
GRAJĄCY W LOTTO LUB MINI LOTTO PODAJE SKREŚLONE PRZEZ SIEBIE ZESTAWY LICZB W STWORZONYM SPECJALNIE DO TEGO CELU SERWISIE INTERNETOWYM, W CELU DANIA DO ZROZUMIENIA KAŻDEMU INNEMU GRAJĄCEMU, ŻE JEŻELI SKREŚLI ON TE ZESTAWY, TO ZAGRA JEDYNIE O CZĘŚĆ NAGRODY GŁÓWNEJ
jest moim dobrem osobistym. I informuję, że każdemu kto naruszy moje dobro osobiste, poprzez kradzież mojego pomysłu, wytoczę proces cywilny.

Art. 24. Kodeksu cywilnego

§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.lumpol.pl


www.kaziuk.online